ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („Rozporządzenie”) ja niżej podpisany(a) w zakresie dotyczących mnie danych osobowych wskazanych przez mnie w ……………………………………………………, niniejszym: 

 

 • wyrażam zgodę na przetwarzanie dotyczących mnie danych osobowych w celach przeprowadzenia procesu rekrutacji prowadzonego przez Administratora w swoim imieniu oraz na zlecenie innych podmiotów, będących potencjonalnymi pracodawcami, przez czas niezbędny dla jego przeprowadzenia. Zostałem(am) poinformowany(a) przed wyrażeniem zgody, że w każdym czasie mogę cofnąć tą zgodę bez wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • wyrażam zgodę na przetwarzanie dotyczących mnie danych osobowych w celu ich gromadzenia i udostępnienia w zakresie przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez Administratora w swoim imieniu oraz na zlecenie innych podmiotów, będących potencjonalnymi pracodawcami, przez okres, w którym moja zgoda będzie obowiązywać. Zostałem(am) poinformowany(a) przed wyrażeniem zgody, że w każdym czasie mogę cofnąć tą zgodę bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • wyrażam zgodę na przetwarzanie dotyczących mnie danych osobowych w celu dostępu oraz korzystania z zasobów serwisu internetowego prowadzonego przez Administratora i dostępnego pod adresem ……………………….., przez okres, w którym moja zgoda będzie obowiązywać. Zostałem(am) poinformowany(a) przed wyrażeniem zgody, że w każdym czasie mogę cofnąć tą zgodę bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • wyrażam zgodę na przekazanie dotyczących mnie danych osobowych innym administratorom, który są potencjalnymi pracodawcami zlecającymi Administratorowi przeprowadzenie procesu rekrutacji, w celu ich przetwarzania przez tych administratorów dla potrzeb ich procesów rekrutacji, przez czas niezbędny dla jego przeprowadzenia. Zostałem(am) poinformowany(a) przed wyrażeniem zgody, że w każdym czasie mogę cofnąć tą zgodę bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • wyrażam zgodę na przetwarzanie dotyczących mnie danych osobowych w celach marketingowych przez okres, w którym moja zgoda będzie obowiązywać. Zostałem(am) poinformowany(a) przed wyrażeniem zgody, że w każdym czasie mogę cofnąć tą zgodę bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • wyrażam zgodę na przesyłanie przez Administratora za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pośrednictwem poczty e-mail oraz telefonu informacji handlowej Administratora oraz jego partnerów biznesowych. Zostałem(am) poinformowany(a) przed wyrażeniem zgody, że w każdym czasie mogę cofnąć tą zgodę bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

_____________________________                                ________________________________

(data)                                                                          (czytelny podpis)

 

 

Zostałem(am) poinformowany(a), że administratorem dotyczących mnie danych osobowych jest AXAMO Sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie (35-016) Rzeszów, ul. Hoffmanowej 19, tel. +48 17 7850 250 („Administrator”).

 

Zostałem(am) poinformowany(a) o dobrowolności podania dotyczących mnie danych osobowych, calach przetwarzania i okresie, w którym dane osobowe będą przetwarzane, a także o tym, że przysługuje mi prawo do:

 

 • dostępu do dotyczących mnie danych osobowych;
 • możliwości sprostowania dotyczących mnie danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania dotyczących mnie danych osobowych;
 • żądania zaprzestania przetwarzania dotyczących mnie danych osobowych;
 • wycofania zgody w każdym czasie na przetwarzanie dotyczących mnie danych osobowych;
 • przenoszenia dotyczących mnie danych osobowych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) Warszawa, ul. Stawki 2;
 • usunięcia dotyczących mnie danych osobowych przez Administratora w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, wniesienia sprzeciwu, przetwarzania danych niezgodnie z prawem, oraz w pozostałych przypadkach określonych w artykule 17 Rozporządzenia („prawo do bycia zapomnianym”).