Praca w Irlandii / Rejestracja ABA

Nasi konsultanci to osoby z doświadczeniem w branży
posiadający bardzo dużą wiedzę rynkową.

Praca dla Pielęgniarek – Republika Irlandii

Podobnie jak w Wielkiej Brytanii, aby móc legalnie pracować w zawodzie Pielęgniarz / Pielęgniarka w Irlandii należy uzyskać rejestrację w Izbach Pielęgniarskich.

W Irlandii Izby noszą nazwę Nursing and Midwifery Board of Ireland (nazwa w języku angielskim), a rejestracja potocznie nazywana jest ABA.

Krok po kroku, aby rozpocząć rejestrację należy udać się na stronę:

http://www.nursingboard.ie/en/homepage.aspx

Po otwarciu strony głównej, klikamy na zieloną zakładkę „Registering to Practise”, która zabierze nas na stronę z informacjami dla Pielęgniarzy zainteresowanych rejestracją (http://www.nursingboard.ie/en/registering_to_practise.aspx)

Znajdziemy tutaj także dużo bardzo cennych wskazówek, między innymi krótkie podsumowanie o czym należy pamiętać przystępując do rejestracji i później, będąc już zarejestrowanym.

Jeśli nasze kwalifikacje zostały uzyskane gdziekolwiek poza granicami Irlandii, kwalifikujemy się jako kandydaci „overseas” – klikamy na zakłądkę „Trained outside Ireland” znajdującą się na niebieskim polu po lewej stronie, a on zabiera nas na stronę z wstępną aplikacją, oraz poradnikiem dla aplikantów:  http://www.nursingboard.ie/en/trained_outside_ireland.aspx

O czym należy pamiętać:

  • Należy zaczekać z przyjazdem i rozpoczęciem pracy do momentu, kiedy uzyskamy rejestrację. W rzadkich przypadkach, może się ona opóźnić lub możemy uzyskać odpowiedź odmowną, więc lepiej zaczekać na decyzję i dopiero wtedy rezygnować z dotychczasowego zatrudnienia.
  • Izby nie są w  stanie przyspieszyć procesu weryfikacji i rejestracji kandydatów – w żadnych sytuacjach

REJESTRACJA:

Rejestracja składa się z pięciu etapów.

ETAP 1: Prośba o aplikację -> ETAP 2: Aplikacja -> ETAP 3: Formularze oraz dokumenty -> ETAP 4: Weryfikacja -> ETAP 5: Decyzja

Należy pamiętać, że aby ubiegać się o rejestrację musimy sprecyzować w jakiej dziedzinie chcemy uzyskać rejestrację. Izby Irlandzkie rozróżniają 10 dywizji, które znajdziemy opisane w przewodniku.

Aby mieć prawo do rejestracji w danej dywizji, kandydaci muszą przedstawić dowód że posiadają odpowiednie wykształcenie w tym kierunku i/lub doświadczenie zawodowe. Zostanie to dokładnie sprawdzone w procesie weryfikacji.

Każdy kandydat musi zidentyfikować grupę do której należy zanim przystąpi do rejestracji:

Grupa 1: osoby, które uzyskały uprawnienia w jednym z krajów Unii Europejskiej (EU) lub Europejskiej Strefy Ekonomicznej (EEA) – jestem uprawniony do aplikowana poprzez „automatic recognition” lub „acquired rights provisions of the Directive”.

  • Automatic recognition

Podlegają osoby, które rozpoczęły szkołę w roku przystąpienia kraju do EU lub po tym czasie. Istnieje możliwość uzyskania rejestracji automatycznie, jeśli kwalifikacje uzyskane są jako „general nurse” lub „midwife”. Jest to możliwe, ponieważ Irlandia oraz kraje EU lub EEA posiadają taką samą dyrektywę dotyczące zakresu szkoleń personelu pielęgniarskiego.

  • Acquired rights

Jeśli uprawnienia uzyskane zostały przed datą przystapnienia do EU lub EEA, a tym samym wejściem w życie dyrektywy regulującej zakres nauczania ale posiadamy odpowiednie doświadczenie z zawodzie, może przysługiwać rejestracja na podstawie nabytych praw – „acquired rights”. Dotyczy to jedynie pielęgniarek ogólnych i położnych, jak wyżej.

Grupa 2: jak wyżej, ale osoba aplikuje poprzez „general system”, czyli jej kwalifikację są zgodne z odpowiednią Dyrektywą, lub moje uprawnienia są z grupy innej niż „general Nursing” czy „midwifery”.

Tutaj można znaleźć się w jednej z dwóch grup:

  •  Kwalifikacje EU/EEA

Wszystkie osoby, które uzyskały kwalifikację przed przystąpieniem ich kraju do EU /EEA i którym nie przysługuje nabyte prawo do uznania kwalifikacji.

  •  Kwalifikacje EU/EEA ale w specjalizacji innej niż pielęgniarstwo ogólne / położnictwo

W obydwóch przypadkach Irlandzkie Izby Pielęgniarskie poddadzą aplikacje szczegółowej weryfikacji oraz dokładnie sprawdzą uprawnienia oraz przebieg studiów / toku nauczania.

Grupa 3: uprawnienia uzyskane w innych krajach.

 

WYMAGANIA JĘZYKOWE:

Na dzień dzisiejszy nie ma wymogów dotyczących języka jeśli chodzi o kandydatów pierwszych dwóch grup. Kandydaci z grupy trzeciej muszą potwierdzić znajomość języka na poziome IELTS 7 – testy nie mogą mieć więcej niż 2 lata.

ETAP 1:

Aplikacja o Overseas Registration Application Form – należy wejść na stronę http://www.nursingboard.ie/en/apply_forms.aspx i ściągnąć formularz o takiej właśnie nazwie a następnie dokładnie go wypełnić i uiścić opłatę w wysokości €350.

ETAP 2:

Przesłany zostanie Overseas Registration Application Pack – należy bardzo dokładnie przeczytać wszystkie instrukcje aby uniknąć pomyłek co opóźnić może uzyskanie rejestracji.

Application Reference Number – numer referencyjny, unikalny dla każdej aplikacji. Znajduje się w prawym górnym rogu, i należy bezwzględnie go zachować, ponieważ będzie potrzebny przy kontaktowaniu się z Izbami w celu sprawdzenia procesu.

  1. Sekcja 1 – do wypełnienienia przez kandydata

Należy wypełnić aplikację i odesłać wraz z wymaganymi dokumentami

A – dane personalne z wcześniej wypełnionej aplikacji. Należy dołączyć zdjęcie na odwrocie którego wpisać Imię i nazwisko oraz numer referencyjny.

B – kopia dokumentu tożsamości, w tej sytuacji paszportu. Potrzebna jest certyfikowana kopia.

Jeśli kandydat nie posiada paszportu, dokumentami drugorzędnymi są Dowód Osobisty lub Akt Urodzenia.

Jeśli dane kandydata kiedykolwiek uległy zmianie, należy przedstawić odpowiedni dokument potwierdzający, np. akt ślubu, itp.

Wszystkie dokumentu muszą być kopią notarialną oryginału, opatrzoną potwierdzeniem że organ wystawiający kopię widział oryginał, zawierać wszystkie dane osoby / instytucji potwierdzającej zgodność, wliczając w to pieczątki, daty i podpisy.

 

TŁUMACZENIA:

Wszystkie dokumenty wysyłane do Irlandzkich Izb muszą być kopią notarialną w języku wystawienia oraz tłumaczeniem przysięgłym na język angielski.

Każda z kopi musi zawierać pełne detale organu wydającego.

C – dane kontaktowe

Izby będą kontaktować się i udzielać informacji na temat rejestracji jedynie ustanowionej w tej części osobie. Każdy kandydat może ustanowić agencje rekrutacyjną podmiotem kontaktującym się z nim w sprawie aplikacji, należy pamiętać że w takim przypadku kandydat nie będzie miał prawa kontaktu z Izbami bezpośrednio.

D – wszystkie detale dotyczące wykształcenia pielęgniarskiego

E – wszystkie instytucje, w których kandydat jest zarejestrowany jako pielęgniarz

F/G/H – seria pytań dotyczących doświadczenia oraz obowiązków

I – deklaracja, którą należy podpisać aby potwierdzić prawdziwość podanych informacji

J – lista sprawdzająca

  1. Sekcja 2

Ta część przeznaczona jest do wypełnienia przed odpowiednie Izby w kraju pierwotnej rejestracji.

Nie zostanie zaakceptowana, jeśli nie zostanie wypełniona przez odpowiednie Izby i odesłana do Irlandzkich Izb.

 

KROK 3:

Gromadzenie dokumentacji, oraz dopilnowanie że odpowiedzialne instytucje odeślą wypełnione formy bezpośrednio do Irlandzkich Izb Pielęgniarskich.

Wykaz znajduje się na stronie 19 przewodnika po rejestracji – proszę szczegółowo się z nim zapoznać.

Weryfikacja – odpowiednie Izby muszą wystawić dokumenty weryfikacyjne dla każdego z kandydatów. Szczegółowa lista oraz informacje można znaleźć na stronie 20.

Suplementy / Wykaz szczegółowy toku studiów – tylko dla kandydatów z grup 2 oraz 3. Musi on zostać wypełniony przez odpowiedni organ rejestrujący w kraju uzyskania kwalifikacji i odesłany do Irlandzkich Izb.

Referencje – grupa 2 i 3: Irlandzkie Izby będą wymagały referencji od pracodawców z ostatnich 12 miesięcy przed aplikacją o rejestrację. Referencje muszą być wystawione przez :

v  Dyrektora placówki

v  Oddziałową

v  Managera Pielęgniarzy / położnych

Jeśli inna osoba wystawia referencje na rzecz pracodawcy, musi zostać załączone pisemne wyjaśnienie powodu niewystawienia referencji przed jednej z powyższych osób.

Program dla Absolwentów

Tłumaczenia – jeśli Izby Brytyjskie będą wymagały dodatkowych tłumaczeń jakiegokolwiek z przesłanych do niej dokumentów, prześlą do kandydata kopie z prośbą o uzyskanie i dosłanie tłumaczeń przysięgłych.

 

TERMINY:

Bardzo ważne jest, aby dosłać wszystkie dokumenty w ciągu 12 miesięcy od otwarcia aplikacji. Po tym terminie wszelkie dokumenty dosłane do tego momentu zostaną zniszczone a aplikacja zamknięta.

Jeśli kandydat zechce ponownie otworzyć aplikację, będzie musiał raz jeszcze rozpocząć cały proces na nowo – wliczając opłatę rejestracyjną.

 

KROK 4:

Po otrzymaniu wszystkich dokumentów oraz informacji Izby przejdą do weryfikacji aplikacji.

Od momentu otrzymania wszystkich wymaganych dokumentów, Izby zweryfikują aplikację w przeciągu maksymalnie 90 dni, chociaż jeśli wszystkie dokumenty zostaną przesłane w jednym i krótkim terminie może to trwać znacznie krócej.

 

KROK 5:

Decyzja

Po zakończeniu weryfikacji Izby podejmą decyzję i poinformują aplikanta o niej listownie. Możliwe decyzje są 4:

– rejestracja

– wymagane dalsze informacje

– kurs adaptacyjny / ocena aplikanta przed rejestracją

– odmowa rejestracji

 

 

AKCEPTACJA – po zaakceptowania aplikanta, zostanie on poproszony o uiszczenie opłaty rejestracyjnej rocznej za wpis do rejestru oraz pozostanie w nim przez okres roku.

Po uiszczeniu opłaty Izby wystawią i prześlą dokumenty potwierdzające w przeciągu 7-10 dni roboczych.

Aby pozostać w rejestrze należy uiszczać coroczną opłatę za pozostanie w rejestrze.