FAQ Axamo Medical

Nasi konsultanci to osoby z doświadczeniem w branży
posiadający bardzo dużą wiedzę rynkową.

Indemnity insurance

To nic innego jak ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Z dniem 17 lipca 2014r legalnym wymogiem dla wszystkich pielęgniarek i położnych pracujących w UK, zarejestrowanych w NMC lub aplikujących o rejestrację w NMC, stało się posiadanie Indemnity Insurance.

Oznacza to w praktyce, że każda pracująca osoba musi posiadać takie ubezpieczenie, więc przy podejmowaniu zatrudnienia warto sprawdzić czy pracodawca je oferuje. Jeśli nie, nie zwalnia to pracownika z obowiązku zorganizowania indywidualnie takiego ubezpieczenia, pracodawca nie jest bowiem zobligowany prawnie do zapewnienia go!

Wszystkie detale można znaleźć tutaj: http://www.nmc-uk.org/Documents/Registration/PII/PII%20final%20guidance.pdf

Czy po liceum medycznym mogę uzyskać NMC PIN?

Tak, od jakiegoś czasu o rejestrację ubiegać mogą się także osoby, które ukończyły liceum medyczne zawodowe.

Należy pamiętać jednak, że osoby takie muszą spełnić dodatkowe kryteria aby kwalifikować się do rejestracji a ich aplikacje rozpatrywane są bardzo indywidualnie.

Podstawowymi kryteriami do otrzymania PINu są:

 • aktywność zawodowa (należy być aktywnym i mieć przepracowaną odpowiednią ilość godzin w przeciągu określonego okresu czasu)
 • aktywność naukowa (należy mieć odpowednią ilość godzin kursów czy treningów podnoszących kwalifikacje zawodowe w przeciągu określonego okresu czasu)

A przede wszystkim, należy przedstawić cały suplement do dyplomu pielęgniarki, uzyskany po ukończeniu szkoły, rozbity szczegółowo na godziny teorii i praktyki.

Program ten musi zgadzać się z zakresem programowym określonym przez dyrektywy unijne jako minimum.

Jeśli którekolwiek z powyższych wymagań nie jest spełnione, NMC skieruje na kursy dodatkowe lub może nawet całkowicie odrzucić aplikację.

 

Co zrobić jeśli NMC odrzuci aplikację?

Jeśli tak się stanie, wciąż jest szansa na uzyskanie PINu. NMC będzie wymagało uzupełnienia kwalifikacji lub doświadczenia poprzez odbycie dodatkowych kursów, szkoleń lub powrót do pracy w kraju ojczystym i zdobycie niezbędnych godzin i treningów.

Osoby przebywające w UK będą kierowane na kursy akredytowane przez NMC. Najblizszych kursów należy szukać indywidualnie na stronie: http://www.nmc-uk.org/Approved-Programmes/

Czy NMC może nie przyznać mi PINu?

Niestety tak, jeśli NMC uzna że otrzymane wykształcenie nie jest zgodne z wymogami Unijnymi a do tego późniejsza praca nie niweluje tych braków, może odrzucić aplikację.
Może także odrzucić ją, jeśli osoba nie pracuje zawodowo przez ostanie 3 -5 lat.

Ile w takim razie trwa taka rejestracja?

Jeśli wszystkie wymagane dokumenty są poprawne i przesłane od razu, to zależnie od pory roku a tym samym ilością pracy jaką ma NMC może zajmować to od 2 do 6 miesięcy. Jeśli aplikacja nie jest pełna, lub NMC prosi o dodatkową dokumentację, niestety nie ma możliwości określenia jak długo może ona trwać. Wszystko zależy od zorganizowania kandydata.

Czy dokumenty do NMC muszą być uzyskane w tym samym momencie?

Niekoniecznie, ale wtedy jest duże zagrożenie że niektóre z dokumentów zostaną odrzucone przez NMC, które zażąda aktualnych kopii przesłanych raz jeszcze. Będzie to podwójny wydatek na notariusza oraz tłumacza, a do tego opóźni to rejestrację w skrajnych przypadkach nawet o kolejne 3 miesiące.

Wszystkie dokumenty mają określoną ważność więc istotne jest, aby zyskać je w przeciągu tego samego okresu czasu.

Jeśli któryś z dokumentów nie będzie poprawny, ważny lub czegokolwiek będzie brakowało, NMC zwróci się z prośbą o dosłanie co automatycznie opóźni rejestracje o co najmniej kilka tygodni.

Czy mogę przesłać część dokumentów a resztę sobie dosyłać?

Oczywiście, że tak, nie mniej jednak przy takim sposobie aplikowania należy spodziewać się sporych komplikacji oraz opóźnień.

Czy należy wysyłać oryginały dokumentów?

Do NMC należy składać kopie dokumentów, gdyż NMC z zasady niczego nie odsyła (tylko w szczególnych przypadkach).

Wszystkie dokumenty powinny by w odpowiedni sposób potwierdzone notarialnie, przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Tylko kopie oryginałow – czytelny skan, w kolorze – mogą być certyfikowane!

Organ certyfikujący musi potwierdzić, że widział oryginał dokumentu, osoba certyfikująca opatrzyć kopie pełnym imieniem i nazwiskiem, nazwą zajmowanego stanowiska, pieczątką i podpisem.

Co muszę zrobić z dokumentami aby NMC ich nie odrzuciło?

Wszystkie dokumenty muszą być opatrzone pieczątkami, datami, wszystkie wymagane pola muszą być wypełnione poprawnie.

Należy uzyskać kopie notarialne a następnie te kopie przetłumaczyć u tłumacza przysięgłego.
Wysyłamy TYLKO kopie notarialne & tłumaczenia.

Jakie dokumenty są potrzebne do rejestracji?

Na wstępie – proszę bezwzględnie zachowywać kopie wszystkich dokumentów otrzymanych od i wysłanych do NMC. Aby być w stanie kontrolować proces, niezbędny jest numer PRN, nadawany indywidualnie każdemu z aplikantów.

Lista dokumentów podstawowych wymagana przy rejestracji:

 • Aplikacja – całkowicie uzupełniona, podpisana i z datą.

Uwaga:

 • Aplikacja musi być wypełniona drukowanymi literami i czarnym długopisem. Musi posiadać podpisy, daty i pieczątki we wszystkich wymaganych miejscach!
 • Kopia paszportu
 • Kopia dowodu osobistego
 • Akt Urodzenia
 • Akt Małżeństwa (jeśli dotyczy – potwierdzenie zmiany nazwiska)
 • Zaświadczenie o rozwodzie (jeśli dotyczy)
 • Dyplom ukończenia szkoły / studiów – pielęgniarstwo
 • Odpis suplementu / przebiegu studiów
 • Good character – Niekaralność – do wybrania w sądzie (wydział karny)
 • Good health – zaświadczenie od lekarza o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu (jeśli nie uzupełnione w aplikacji)

Uwaga!

Dwa powyższe powinny być uzyskane poprzez wypełnienie przez Izby odpowiednich miejsc w aplikacji – „Supporting Declaration of Good Health and Good Character for Admission to a Part of the NMC’s Professional Register”

OIPIP:

 • zaświadczenie, że pielęgniarka może wykonywać swój zawód w UE bez przeciwwskazań
 • zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu
 • zaświadczenie o przebiegu kariery zawodowej
 • zaświadczenie o uiszczeniu opłaty rejestracyjnej

 

Jest to jedynie poglądowa lista, jako że lista dokumentów wymaganych od konkretnych kandydatów może się różnić.

Dlatego należy bardzo uważnie czytać wszystkie dokumenty przesłane przez NMC wraz z aplikacją.

Jak zaaplikować po NMC – PIN?

Aby rozpocząć proces rejestracji w NMC i uzyskać numer PIN uprawniający do wykonywania zawodu Pielęgniarki/Pielęgniarza w UK, należy złożyć wniosek o przesłanie formularzy aplikacyjnych i otworzenie profilu kandydata w NMC.

Zaaplikować po formularz można poprzez wypełnienie wniosku na stronie internetowej:
https://forms.nmc-uk.org/Forms/eurequest

Należy wypełnić wszystkie wymagane pola. W przeciągu około 2-3 tygodni od złożenia aplikacji kandydat otrzymuje formularze wysłane pocztą. Wraz z nimi, przyjdzie instrukcja jak się zarejestrować oraz lista dokumentów, które będą wymagane aby przeprowadzić rejestrację.
Zaaplikować należy na około miesiąc do dwóch przed planowanym zgromadzeniem i przesłaniem dokumentów. Każda aplikacja ma nadany unikatowy numer PRN – należy zachować go, aby mieć możliwość sprawdzania postępu rejestracji. Wszystkie otwarte profile ważne są około 6 miesięcy – jeśli w tym czasie do NMC nie wpłyną żadne dokumenty, profil zostanie zawieszony i trzeba będzie go raz jeszcze otwierać.

Proszę pamiętać, że całość powinno się czytać bardzo uważnie aby nie pominąć żadnego z wymagań, a kopie wszystkich wysyłanych do NMC dokumentów zachować!

Co jeśli nie kwalifikuję się do automatycznego powrotu do rejestru?

W takiej sytuacji należy zgłosić się na odbycie jednego z kursów aprobowanych przez NMC: http://www.nmc-uk.org/Approved-Programmes/

Lub podjąć pracę zawodową w swoim własnym kraju tak, aby zakwalifikować się do ponownego otrzymania rejestracji.

Jeśli moja rejestracja przepadnie, czy mogę ją odzyskać? Czy muszę aplikować raz jeszcze?

Nie ma potrzeby przejścia całego procesu raz jeszcze. Rejestrację można odzyskać, należy skontaktować się w tej sprawie z NMC oraz spełnić określone warunki:

 • w przeciągu ostatnich 3 lat mieć przepracowane minimum 450 godzin, posiadać minimum 35 godzin udokumentowanych odbytych kursów czy szkoleń/treningów. Wymagane jest także uzupełnienie odpowiedniej aplikacji oraz przedstawienie referencji.
 • w przeciągu ostatnich 5 lat mieć przepracowane minimum 750 godzin, oraz w przeciągu ostatnich 3 lat mieć minimum 35 godzin udokumentowanych szkoleń/kursów/treningów. W tym przypadku należy zgłaszać się do NMC indywidulanie aby przedyskutować możliwość powrotu do rejestru.

Godziny muszą być przepracowane na stanowisku Pielęgniarskim, godziny z innych stanowisk (np opiekun) nie są brane pod uwagę.

Aby zaaplikować o podanie umożliwiające powrót do rejestru, należy skontaktować się z NMC telefonicznie pod numerem 020 7333 9333 lub poprzez stronę: http://www.nmc-uk.org/Contact-us1/

Wszystkie szczegółowe detale można znaleźć dokładnie na tej stronie: http://www.nmc-uk.org/Registration/Returning-to-the-register/

Co się stanie, jeśli nie zapłacę rocznej opłaty?

Niestety, ale rejestracja zostanie anulowana co jest równoznaczne z utratą prawa wykonywania zawodu.

Czy za pozostanie w rejestrze muszę coś płacić?

Tak, aby pozostać w rejestrze NMC należy uiszczać roczną opłatę, która jest równa opłacie z drugiego etapu rejestracji. Aktualnie jest to £120 opłaty rocznej.

Jakie są opłaty za rejestrację?

Opłaty są dwie.

Pierwsza: £110 – musi zostać uiszczona na pierwszym etapie, w momencie odsyłania do NMC wypełnionej aplikacji wraz z kompletem dokumentów do sprawdzenia. Tylko po uiszczeniu tej opłaty aplikacja zostaje rozpatrzona

Druga: £120 – musi zostać uiszczona gdy aplikacja zostanie zaakceptowana i jest to opłata za pozostanie w rejestrze przez okres następnego roku.

Uwaga! Opłaty nie są stałe, i należy każdorazowo upewnić się jakiej opłaty wymaga NMC ponieważ mogą one ulec zmianie.

Ile etapów ma rejestracja w NMC?

Jeśli rejestracja przebiega bez problemów, nie wliczając prośby o przesłanie pakietu aplikacyjnego rejestracja składa się z 2 etapów. Pierwszy – zgromadzenie wszystkich niezbędnych dokumentów oraz uzupełnienie aplikacji i odesłanie do NMC, uiszczenie pierwszej opłaty, przeprowadzenie wszystkich niezbędnych procedur sprawdzających uprawnienia oraz wydanie decyzji. Drugi – uzupełnienie oraz odesłanie aplikacji ostatecznej przesyłanej do aplikantów przy akceptacji zgłoszenia, uiszczenie drugiej opłaty oraz oczekiwanie na nadanie indywidualnego numeru PIN

Ile trwa rejestracja w NMC?

Według regulacji wydanych przez NMC w sprawie rejestracji, każdy z etapów rejestracji może zająć do 90 dni czyli maksymalnie 3 miesiące. Może być to krótszy okres, ale przystępując do rejestracji najlepiej założyć, że potrwa to właśnie 3 miesiące

Czy mogę pracować nie mając PINu?

Bez względu na kraj uzyskania uprawnień pielęgniarskich, każda osoba, która chce pracować na tym stanowisku gdziekolwiek w UK musi mieć już nadany numer PIN.

Co to jest NMC PIN?

NMC PIN to nic innego jak numer nadawany indywidualnie każdej osobie, która ma prawo wykonywania zawodu Pielęgniarz / Pielęgniarka na terenie Wielkiej Brytanii. Nadanie numeru PIN jest równoznaczne z zarejestrowaniem się w Brytyjskich Izbach Pielęgniarskich.

Czym właściwie jest NMC?

Nursing and Midwifery Council – mówiąc najprościej, jest to odpowiednik polskich Izb Pielęgniarskich. Zrzesza praktykujące osoby, zajmuje się regulacjami dotyczącymi pracy zarówno osób jak i wszystkich placówek zapewniających opiekę medyczną na terenie UK. Wyznacza standardy edukacyjne, dotyczące szkoleń, zachowania oraz odpowiedniego poziomu wykonywanych obowiązków jak i opieki zarówno pielęgniarskiej jak i położniczej. Dba o to, aby personel otrzymywał bieżące treningi oraz szkolenia oraz jego wiedza i profesjonalizm był na najwyższym poziomie. Zajmuje się także dochodzeniami w sprawie zgłoszonych pielęgniarek i położnych i oceną ich sytuacji.